OBIECTIVE
OBIECTIVE ASISTENTA SOCIALA COPII SI TINERET CULTURA
DEZVOLTARE
ORGANIZATIONALA
DONATII
SPONSORI

 

Asociaţia Buna Vestire Ucea de Sus
C.I.F.: 30551036
BCR Victoria
Cod IBAN: R025 RNCB 0060 1289 1460 0001
Str. Principală, Nr. 173
Tel/Fax: 0268244896
Mobil: 0745932195

Asociaţia Buna Vestire Ucea de Sus

     Scopul. Membrii Asociaţiei Buna Vestire Ucea de Sus doresc să se asocieze in scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii în comunităţile teritoriale prin activităţi sociale, culturale şi filantropice, având la bază principiile vieţii creştin-ortodoxe.


     Domeniu de activitate:

  1. Asistenţă socială
  2. Copii
  3. Tineret
  4. Cultură
  5. Educaţie şi cercetare interdisciplinară
  6. Dezvoltare organizaţională
  7. Mediu
  8. Economie

     Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi    

   I. Asistenţă socială
     1. Activităţi de asistenţă socială cu cazare prestate permanent de unităţile de ocrotire şi asistenţă socială:
       a. leagăne pentru copii,
       b. case pentru copii,
       c. cămine spital pentru deficienţi,
       d. cămine spital pentru bolnavii cronici,
       e. cămine spital pentru bătrâni,
       f. centre pentru primire minori,
       g. cămine pentru pensionari
     2. Servicii sociale fără cazare precum:
       a. sprijinirea materiala si spirituala a acelor oameni care sunt lipsiți de posibilităţi materiale
       b. servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi persoane cu deficienţe fizice sau mentale,
       c. protecţie şi îndrumare pentru copii,
       d. activităţi legate de prevenirea actelor de violenţă faţă de copii şi alte persoane,
       e. activităţi de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi bunuri alimentare,
       f. vizitarea şi ajutorarea persoanelor vârstnice,
       g. consiliere pe probleme familiale şi conjugale,
       h. asistenţă şi îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie,
       i. activităţi în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiaţilor şi emigranţilor, inclusiv cazarea acestora,
       j. alte activităţi caritabile cum sunt colectarea de fonduri şi alte ajutoare şi distribuirea lor.
     3. Înfiinţarea de cantine şi alte unităţi de preparare a hranei.
     4.Prevenirea abandonului şcolar şi a delicvenţei juvenile pentru copiii defavorizaţi (copii cu situaţie financiară precară, orfani, familii dezorganizate, mediu familial viciat)
       a. Centrul de zi Buna Vestire – after-school pentru copiii defavorizaţi (meditaţii, gustare, activităţi tematice instructiv-educative)
       b. Sprijinirea copiilor defavorizaţi cu alimente, haine şi rechizite şcolare
     5. Acordarea de ajutoare băneşti tinerilor care studiază şi au posibilităţi materiale reduse (burse)
     6. Primirea de ajutoare materiale şi băneşti, donaţii de la persoane fizice şi juridice şi utilizarea lor pentru realizarea scopurilor asociaţiei


   II. Copii
     1. Cercul de pictură Buna Vestire
       Copiii şi tineri din parohie iniţiaţi în tehnica picturii icoanelor pe sticlă şi pe  lemn în vederea dezvoltării şi cultivării simţului religios şi estetic. Sunt trei grupe:
         - Preşcolari şi şcolarii mici: 4-5 ani până la cei din ciclul primar
         - Elevii de gimnaziu: clasele V-VII
         - Tinerii: clasa VIII şi elevii de liceu
     2.Cercul Sf. Stelian
       Format din copii între 6-16 ani. Întâlnirile săptămânale îşi propune cultivarea valorilor creştine, al deprinderilor religios morale dar şi un mijloc de recreere pentru copiii defavorizaţi ai parohiei şi nu numai.
       Activităţi tematice:
         a. „Prietenul meu, calculatorul”- cursuri de iniţiere pe computer
         b. „Bunul Creştin” - învăţarea deprinderilor religioase şi morale
            -.  viaţa religioasă şi importanţa ei în viaţa noastră(cum şi de ce să ne rugăm, să postim, să mergem la Biserică, etc.)
            -  datoriile şcolarului – importanţa şcolii în formarea noastră ca oameni, cum să ne pregătim temele, cum să învăţăm, etc
           -  iubirea de părinţi şi de semeni(cum sa-i respectăm pe părinţi, cum se manifestă dragostea şi respectul faţă de părinţi şi faţă de semeni, etc )
           - cultivarea gustului pentru bine şi frumos(igiena personală – modul cinstirii Chipului lui Dumnezeu în om; cum ne îmbrăcăm, conduita în familie şi societate)
        c. „Să ne jucăm împreună” - valorificarea timpului liber ca recreere şi mijloc de comuniune şi comunicare între semeni: cântece, poezii, scenete, vizionări de desene animate şi filme pentru copii cu caracter educativ. 
     3. Centrul de zi Buna Vestire – after school - pentru copiii dornici de învăţătură(meditaţii);
     4. Organizarea unor tabere de creaţie pentru copii

   III. Tineret:
     Tineri între 16-30 de ani care se înrolează pentru promovarea valorilor creştine în parohie.
       1. Serate duhovniceşti – tinerii şi problemele lor – discuţii pe varia problem
       2. Vizionarea de documentare religioase
       3. Vizionări de filme cu caracter educativ-formativ şi discuţii pe seama celor văzute
       4. Organizarea de pelerinaje la mănăstiri, conferințe, seminarii ce vizează problemele tinerilor


   IV. Cultură
     1.Corul Buna Vestire (cor pe partu voci)
       a. Repertoriu bisericesc
       b. Prelucrări folclorice tradiţionale
     2.Corul  Timotheos(cor format din copii şi tineri)
       a. Repertoriu bisericesc
       b. Prelucrări folclorice tradiţionale
     3. Păstrarea şi conservarea tradiţiilor săteşti de altă dată: horă, clacă, şezătoare, ceata de feciori, ceata de irozi
     4. Bibliotecă sătească
     5. Atelier teatru(copii, trineri şi adulţi)
     6. Editarea unui ziar propriu cu conţinut religios - moral de zidire sufletească şi de întărire a unităţii creştine
     7. Organizarea de acţiuni cultural educativ religioase (pelerinaje la mănăstiri, conferinţe, seminarii, vizionări de filme instructiv educative cu caracter moralizator)
     8. Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative.


   V. Educaţie şi cercetare interdisciplinară
     1. Dezvoltarea de programe interdisciplinare: stagii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, seminarii, conferinţe, mese rotunde, dezbateri publice, pagini web, acţiuni specifice de voluntariat, tabere, excursii;
     2. Organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
     3. Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate.
     4. Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei


   VI. Dezvoltare organizaţională:
     Dezvoltarea de reţele de voluntari şi de programe de instruire destinate acestora
       1.Cercul Diaconiţa
         Grupuri de câte 2-3 femei care stau la dispoziţia asociaţiei ori de câte ori e vorba a organiza o anumită manifestare. Ele se preocupă în special cu partea de protocol(agapa) dar nu numai
       2. Cercul Bunul Samarinean
         Formată din câte 2-3 bărbaţi(morali şi cu un bun nume în sat) de pe fiecare străduţă care ajută asociaţia în diverse probleme gospodăreşti.
        3. „Sfatul Bătrânilor”
         Format din oameni în vârstă cu  experiență de viaţă, probitate morală şi profesională care ajută comunitatea cu sfaturile şi experienţa lor de viaţă în diferite împrejurări.

   VII. Mediu:
Dezvoltarea de programe în parteneriat cu autorităţile publice, instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate


   VIII. Economie:
Diversificarea surselor de fonduri inclusiv prin dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.

Preşedinte,
Stanciu Delia Maria
Vicepreşedinte
Catană Marcela
Vicepreşedinte
Pr.Stanciu Alexandru

 


 

!!! ATENŢIE !!!

Conţinutul acestui Sait este protejat de Legea Drepturilor de autor.